Tôn nhám 4 x 1500 x 6000

12,100

Tôn Nhám 4.0 x 1500 x 6000

Thép tấm nhám – chông trượt

0913 367 178